Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

SP SZP+

 

Výzva č. 1 SP SZP

Výzva je vyhlášena na:

 • Fichi č. 1 Zemědělské podnikání, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh
 • Fichi č. 5 Základní služby a obnova obcí
 • Fichi č. 6 Neproduktivní infrastruktura v krajině

Termíny výzvy:

 • Datum vyhlášení výzvy: 9.5.2024
 • Příjem žádostí od: 9.5.2024
 • Příjem žádostí do: 10.6.2024
 • Termín finálního podání na RO SZIF: 22.7.2024

Alokace výzvy:

 • Fiche č. 1 Zemědělské podnikání, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh

2 000 000 Kč

 • Fiche č. 5 Základní služby a obnova obcí

7 000 000 Kč

 • Fiche č. 6 Neproduktivní infrastruktura v krajině

800 000 Kč

 

Výše dotace:

 • Fiche 1 – dotace 60 %
 • FIche 5 – dotace 80 %
 • Fiche 6 – dotace 80 %

Veškeré dokumenty k této výzvě (výzva, programový rámec SZP, způsob výběru projektů, fiche) jsou uvedeny přímo na webových stránkách SZIF. Žádost se podává v systému Portál farmáře. Postup ke zřízení přístupu do Portálu farmáře a podání žádosti je uveden níže.

Odkazy: 

Kontaktní osoba: Pavla Dvořáková

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SP SZP  = Strategický plán Společné zemědělské politiky (dříve Program rozvoje venkova)

V SZP má MAS přidělenu celkovou alokaci dotace ve výši 13 300 000,- Kč. Vyhlášení první výzvy plánováno na přelom března/dubna 2024.

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027

vzor_Záznam o provedení cenové marketingu 

Otevřeny budou postupně v rámci vyhlašování výzev následující fiche:

Fiche 1 Zemědělské podnikání, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh

 • Alokace ve výši 2 000 000,- Kč
 • Oprávněný žadatel: zemědělský podnikatel
 • Příklady podporovaných aktivit:
 • Zemědělské podnikání – výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení, skladovacích prostor pro krmiva a druhotné produkty živočišné výroby; posklizňová úprava, skladování a expedice rostlinné produkce, výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí sadů a chmelnic, výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, nákup mobilních strojů, mobilní oplocení pro pastevní areál
 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (včetně zkrácení dodavatelského řetězce) – investice související s finální úpravou, balením a značením výrobků, investice do staveb zpracovatelských provozů (moštárny, bourárny masa, sušárny, mlýnice apod.), investice související se skladováním nejen surovin a výrobků, ale i druhotných surovin, investice související s uváděním zemědělských produktů na trh (pojízdná prodejna a automaty), zázemí pro zaměstnance
 • Peletovací zařízení pro vlastní spotřebu v podniku – investice do zařízení na výrobu pelet pro vlastní spotřebu v podniku

Fiche 5 Základní služby a obnova obcí

 • Alokace pro rok 2024 ve výši 7 000 000,- Kč, pro rok 2025 ve výši 3 450 000,- Kč
 • Oprávněný žadatel: obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace
 • Příklady podporovaných aktivit:
 • Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven  - výstavba či rekonstrukce kulturního, spolkového a společenského zařízení, komunitního centra, centra vzdělávání, obecní knihovny, včetně příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady, kuchyňky, technické místnosti apod.) vč. vybavení, mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – např. mobilní přístřešky, mobilní stánky, pódia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, venkovní topidla, ozvučovací, osvětlovací a projekční vybavení
 • Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí) - malotraktory s různými nástavbami, štěpkovače, sekačky, křovinořezy, sypače, frézy, odpadní nádoby, přístřešky, oplocení, herní/sportovní prvky, šatny, sprchy, toalety, tribuny, střídačky, osvětlení, mobiliář (např. lavičky, odpadkové koše).
 • Drobné památky místního významu – stavební úpravy – smírčí kříže, křížky, pomníky padlým, historické pamětní desky, význačné náhrobky či hrobky, morové sloupy, boží muka, milníky, kapličky, zvoničky, kašny, sochy a sousoší, plastiky, popř. i skalní reliéfy či pamětní nápisy a jiné veřejné přístupné drobné památky
 • Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory) - výstavba či rekonstrukce stravovacího zařízení (kuchyně, jídelny, výdejny), školního sportoviště, tělocvičny, školní zahrady, altánu; pořízení vybavení stravovacího zařízení, sportovního náčiní, venkovní mobiliář a herní prvky

Fiche 6 Neproduktivní infrastruktura v krajině

 • Alokace ve výši 800 000,- Kč
 • Oprávněný žadatel: obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, zemědělský podnikatel.
 • Příklady podporovaných aktivit:
 • Neproduktivní infrastruktura v krajině – investice do opatření v krajině k posílení rekreační funkce, usměrňování návštěvnosti území či zajištění bezpečnosti návštěvníků - odpočinková stanoviště, přístřešky, značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, zařízení k odkládání odpadků, apod.
 • Polní cesty – investice do výstavby i rekonstrukce polních cest a souvisejících objektů a technického vybavení tj. mosty, propustky, brody, silniční příkopy a jejich zaústění do recipientů, svodnice, trativody, pramenné jímky, nájezdy, sjezdy ze silnice, výhybny, obratiště, svodidla, zábradlí, dopravní značky - v rámci projektu lze vysadit i zeleň
 • Prvky územního systému ekologické stability a protierozní opatření – investice do výstavby i rekonstrukce prvků ÚSES a protierozních opatření
 • Stezky mimo les – značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty, odpočinková místa, informační tabule či interaktivní prvky, odpočinková stanoviště, přístřešky, úvaziště pro koně či herní a fitness prvky, apod.
 • Drobné památky v krajině – stavební úpravy – smírčí kříže, křížky, pomníky padlým, historické pamětní desky, význačné náhrobky či hrobky, morové sloupy, boží muka, milníky, kapličky, zvoničky, kašny, sochy a sousoší, plastiky, popř. i skalní reliéfy či pamětní nápisy a jiné veřejné přístupné drobné památky

Fiche 7 Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER

 • Alokace ve výši 50 000,- Kč
 • Oprávněný žadatel: místní akční skupina
 • Termín zveřejnění podmínek avizovaný ze strany SZIF – červen 2024

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na veřejné projednání programového rámce SZP-12.6.2023.

 

Publicita

Činnost spolku je financována Evropskou unií.

Název projektu:  "MAS – MAS Mezi Hrady, z.s. –1, reg.č. CZ.07.02.01/00/22_003/0000035 

 

 

 

 

 

 

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 23. 5. 2024, 2:07:52
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj