Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

OP TAK+

op tak

Specifický cíl 2.1-Posílení udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích, mimo jiné prostřednictvím produktivních investic

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury. Dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivnění poskytovaných služeb.

Leták ke stažení

Interní postupy OP TAK 221 -2027 

Harmonogram výzev OP TAK pro rok 2023 

 

Výzvy OP TAK do konce roku 2023: 

(UKONČENA) výzva č. 1„MAS Mezi Hrady, z.s. – OPTAK“ VAZBA NA VÝZVU ŘO OP TAK s názvem „Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.“ č. 01_23_026

Seznam přijatých žádostí výzva č. 1 OP TAK

Seznam schválených projektů k financování - výzva č. 1 OP TAK T

____________________________________________________________________________________________

Připomínkovací řízení k rozdělení alokace OPTAK 2021-2027

Valná hromada na svém zasedání dne 8.12.2023 projednala zapojení MAS Mezi Hrady do OP TAK, jehož alokace bude v programovém období 2021-2027 cílena na podporu opatření 1.3.1. Zajištění podpory malých a středních podniků.

Celková alokace pro OP 2021-2027: 2 540 000 Kč. 

 • z toho bude pro I. etapu přidělena alokace ve výši 1 270 000 Kč, kdy 70 % této alokace musí být zazávazkováno do 31.12.2024.
 • z toho bude pro II. etapu přidělena zbývající alokace ve výši 1 270 000 Kč.

Zápis z Valné hromady 8.12.2022.

Kontaktní osoba: Pavla Dvořáková

 • Navržena alokace pro MAS:  2,54 mil. Kč 
 • Spoluúčast: 50 % CZV
 • Režim de minimis
 • Oprávnění žadatelé:  malé a střední podniky působící na území MAS mající uzavřená minimálně dvě zdaňovací období
 • Výše podpory: 250 tis. – 2 mil. Kč CZV (dotace 125 tis. – 1 mil. Kč)
 • Plánované vyhlášení výzvy: 3.Q/2023
 • Podporované aktivity: robotizace, automatizace, digitalizace (člověk nahrazen strojem),  web, cloud, on-line prvky, komunikační infrastruktura, výpočetní technika.
 • Nepodporované aktivity: stavební práce, prostá obnova majetku, pořízení kolových a pásových vozidel a kolových a pásových strojů včetně příslušenství.

Podrobnějí informace:

Níže je uveden výčet plánovaných oblastí, na které bude možné dotaci poskytnout. ALE oblasti budou podpořitelné pouze s tím, že každá z možností musí naplňovat podmínku integrace. Integrace musí proběhnout alespoň na úrovni pořizované / stávající technologie (např. propojení výrobní technologie + manipulátor; eshop + skladové hospodářství atp):

 1. Robotizace, automatizace a digitalizace - realizací projektu dojde k alespoň jednomu z následujících:
 • fyzický úkon člověka nahrazen fyzickým úkonem stroje, který neslouží přímo k výrobě tzn. opracování vstupního materiálu nebo jeho tvorbě (např. automatické svařovací centrum s automatickým posunem obrobku či vložení/vyložení výrobku/materiálu atp., důraz kladen zejména na manipulátory, inteligentní sklady atd.), a ostatní případy snižující fyzickou náročnost práce
 • spuštění, zastavení či zahájení úkonu bez zásahu člověka tzn. lidského úsudku (např. výrobní, mezioperační či administrativní vč. účetních úkonů – míněn např. výpočet základu ceny dle potřebného času na zakázku podle obdržené objednávky, automatické zastavení procesu při detekci chyby)
 • digitalizace procesu vývoje výrobku (virtualizace např. CAD), systémová evidence skladových a materiálových zásob, el.příjem objednávek (nikoliv e-mail), pořízení IS (ERP/MES/APS apod.)
 1. Web, cloud, online prvky - realizací projektu dojde k alespoň jednomu z následujících:
 • eshop – tvorba či aktualizace webových stránek s integrací skladového hospodářství/termínu dodání (skladové zásoby nebo výrobní kapacity = online propojení se systémem skladového hospodářství nebo systémem plánování výroby)
 • cloud computing (např. dočasná licence pro 3D modeling zboží na eshop, pronájem)
 • cloud (úložiště atp.)
 1. Infrastruktura  - realizací projektu dojde k alespoň jednomu z následujících:
 • komunikační infrastruktura – kabeláž, servery, převodníky, modemy, routery
 • identifikační prvky – čarové/QR kódy, čtečky, tablety apod.
 • výpočetní technika

Nebudou podporovány nákupy pouze výrobních technologií NEBO bagrů či jiných kolových strojů!

Časová způsobilost výdajů:

Způsobilé výdaje mohou vznikat nejdříve dnem, kdy byla podána žádost o podporu tj. od data, kdy žadateli přijde potvrzení ze systému, že žádost byla zaevidována. Výdaje vzniklé před datem podání žádosti o podporu nejsou způsobilé. Výzva a její přílohy mohou stanovit odlišný počátek způsobilosti výdajů (zejména v případě podpory de minimis), přičemž nejdříve možným datem pro vznik způsobilých výdajů v OP TAK je 1. 1. 2021. Výdaje vzniklé před tímto datem nemohou být považovány za způsobilé bez ohledu na režim podpory.

Publicita

Činnost spolku je financována Evropskou unií.

Název projektu:  "MAS – MAS Mezi Hrady, z.s. –1, reg.č. CZ.07.02.01/00/22_003/0000035 

 

 

 

 

 

 

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je neděle, 16. 6. 2024, 4:34:54
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj