Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

OPŽP 2014+

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

opžp

VÝZVY MAS Z OPŽP - UKONČENO

Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje na období OPŽP 2007–2013 (systém Bene-fill). V programu OPŽP je vyčleněno 2,5 miliardy EUR. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pro příjem a hodnocení žádostí v prioritní ose 4.

MAS měla z programu OPŽP rezervováno 20.9 mil. CZK. Bylo požadováno vyhlásit celou alokaci během roku 2019. Vzhledem k obtížnosti podmínek a složitosti požadované dokumentace byly v termínu na MAS přijaty pouze 3 projekty v celkové výši cca 3 mil. CZK. Alokace není dočerpána. V roce 2020 z programu OPŽP nevyhlašujeme.

Užitečné odkazy:

Celostátní Operační program Životní prostředí 2014-2020 (verze 6)

=====

(UKONČENA) 2. výzva MAS: "Výzva k podání žádosti o příspěvek na podporu pro pořádání a propagaci regionálních kulturních a společenských akcí a jarmarků na území MAS Mezi Hrady v roce 2022 ("AKCE 2022")

 

Příjem žádostí od 28.4. - 11.5.2022

Výzva je určena na podávání žádostí o financování kulturní a společenských akcí na území MAS Mezi Hrady v roce 2022. Alokace výzvy je 50 tisíc Kč.

Text výzvy 

Podmínky výzvy:

 • Příjemce příspěvku je povinen při samotné realizaci akce vhodným způsobem uvést, že poskytovatelem příspěvku na realizaci akce je MAS Mezi Hrady, z.s., např. použitím loga poskytovatele na tištěných materiálech nebo umístěným banneru MAS na vhodné místo při pořádání akce (k zapůjčení u MAS).
 • Pozvánka/plakát na realizovanou akci bude přílohou závěrečné zprávy.
 • Žadatel podá vyplněnou žádost o poskytnutí příspěvku: v listinné případně v el. podobě na adresu MAS Mezi Hrady, z.s., Jungmannova 355, 267 03 Hudlice resp. kancelar@mezihrady.cz, a to nejpozději do 11.5.2022. Kancelář odešle žadateli e-mail s potvrzením o přijetí žádosti.
 • Žádosti budou seřazeny podle dosaženého počtu bodů do výše alokace výzvy. O přidělení příspěvku rozhoduje Výkonná rada MAS, a to nejpozději do 15. 5. 2022.
 • Výkonná rada MAS si vyhrazuje právo vyřadit podanou žádost z důvodu nesouladu charakteru akce se stanovenými podmínkami MAS a v případě rovnosti bodů si vyhrazuje právo rozhodnout o poskytnutí příspěvku konkrétnímu žadateli.

 

Přílohy výzvy:

 1. Žádost o příspěvek
 2. Smlouva o poskytnutí příspěvku (vzor)
 3. Vyúčtování a závěrečná zpráva akce

SCHVÁLENÉ ŽÁDOSTI 2022 (usnesení VR č. 2/5/2022)

____________________________________________________________________________________________

(UKONČENA) 1. výzva MAS: "Výzva k podání žádosti o příspěvek na podporu pro pořádání a propagaci regionálních kulturních a společenských akcí a jarmarků na území MAS Mezi Hrady v roce 2021 ("AKCE 2021")

Výzva je určena na podávání žádostí o financování kulturní a společenských akcí na území MAS Mezi Hrady.

Příjem žádostí od 23.4. - 15.5.2021

Podmínky výzvy:

 • Oprávněný žadatel: školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží, spolky, sdružení, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, církve nebo náboženské společnosti.
 • Zaměření akce: kulturní nebo společenská akce či jarmark, které se budou konat výhradně na území MAS Mezi Hrady, z.s.
 • Výše požadovaného příspěvku: max. 5 tis. Kč/žadatel. V rámci výzvy je možné podat jen 1 žádost.
 • Podporují se akce konané od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2021. Rovněž výdaje musí vzniknout a být vynaloženy v tomto období.
 • Z akcí je nutno pořídit fotodokumentaci dokazující použití loga MAS Mezi Hrady, z.s. při samotné realizaci akce.
 • Pozvánka/plakát bude přílohou závěrečné zprávy.
 • Žadatel podá vyplněnou žádost o poskytnutí příspěvku na adresu: kancelar@mezihrady.cz, a to nejpozději do 15.5.2021. Kancelář odešle žadateli e-mail s potvrzením o přijetí žádosti.
 • Žádosti budou seřazeny podle dosaženého počtu bodů do výše alokace výzvy. O přidělení příspěvku rozhoduje Výkonná rada MAS Mezi Hrady, a to nejpozději do 31. 5. 2021.
 • Výkonná rada MAS Mezi Hrady si vyhrazuje právo vyřadit podanou žádost z důvodu nesouladu charakteru akce se stanovenými podmínkami MAS a v případě rovnosti bodů si vyhrazuje právo rozhodnout o poskytnutí příspěvku.

text výzvy 

př. 1 Žádost 

př. 2 vzor Smlouvy 

př. 3 Závěrečná zpráva 

Seznam schválených žádostí 2021 

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je pondělí, 6. 2. 2023, 14:25:37
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj