Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

Orgány MAS

Nejvyšší orgán spolku je VALNÁ HROMADA, kterou tvoří členové spolku. Jednání upravuje Jednací řád
 
 • poslední volba členů do Rozhodovacího orgánu: VÝKONNÁ RADA (od 25. 6. 2022 do 24.6 .2024)  
 • poslední volba členů do Výběrového orgánu: VÝBĚROVÁ KOMISE (od 25. 6. 2022 do 24.6. 2024)  
 • poslední volba členů do Kontrolního orgánu: KONTROLNÍ VÝBOR (od 25. 6. 2022 do 24.6. 2024)  

 

VÝKONNÁ RADA (zastoupení sektorů a zájmových skupin)

Statutárním orgánem je Výkonná rada (VR), její jednání upravuje také Jednací řád. Výkonná rada je rozhodovací skupina v jejímž čele je předseda, který zastupuje Spolek navenek, řídí jeho činnost a zajišťuje hospodaření. Rada je volena Valnou hromadou a za svou činnost ji odpovídá.

Předsedou byl zvolen Petr Jirka a dvě místopředsedkyně Kateřina Zusková a Veronika Šmolcnopová.

 1. Obec Nižbor, K. Zusková , veřejný sektor, rozvoj obcí v regionu
 2. Mikroregion Hudlicko, V. Šmolcnopová, veřejný sektor, rozvoj obcí v regionu
 3. Obec Broumy, P. Jirka, veřejný sektor, rozvoj obcí v regionu
 4. Tělocvičná jednota Sokol Hudlice, M. Landa, soukromý sektor, volnočasové aktivity 
 5. ART elektro spol. s r.o., P. Fulín, soukromý sektor, podnikatelé
 6. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Broumy, V.Srp, soukromý sektor, volnočasové aktivity
 7. AGENCY REAL SERVIS s.r.o , I. Ledvinová, soukromý sektor, podnikatelé

Archiv: Výkonná rada_mandáty 2014-2022

 

VÝBĚROVÁ KOMISE (zastoupení sektorů a zájmových skupin):

Výběrová komise (VK) posuzuje předložené projekty a na základě hodnotících kriterií je doporučuje Výkonné radě ke schválení. Její jednání upravuje Jednací řád.

Předsedou byl zvolen Josef Pavelka a místopředsedkyní Ivana Týlová.

 1. Obec Hudlice, P. Hubený, veřejný, rozvoj obcí v regionu
 2. Soukromá osoba, Z. Šlajsová, soukromý sektor, školství
 3. Soukromá osoba, I. Kinclová, soukromý sektor, rozvoj v obcích v regionu
 4. Soukromá osoba, P. Chaloupková, soukromý sektor, volnočasové
 5. Soukromá osoba, T. Kapal, soukromý, podnikatelé
 6. Soukromá osoba, J. Pavelka, soukromý sektor, volnočasové
 7. Soukromá osoba, I. Týlová, soukromý sektor, volnočasové

Archiv: Výběrová komise_mandáty 2014-2022 

 

KONTROLNÍ VÝBOR (zastoupení sektorů a zájmových skupin):

Kontrolní výbor (KV) je revizní orgán, který dozoruje hospodaření MAS, řídí se Jednacím řádem.  Předsedou byl zvolen Vladimír Hrdonka a místopředsedkyní Pavla Šimonová. 

 1. Obec Svatá, M. Anýž, veřejný, rozvoj obcí v regionu
 2. Obec Hýskov, P. Šimonová, veřejný, rozvoj obcí v regionu
 3. Spolek Pohoda Nový Jáchymov, V. Hrdonka, soukromý, volnočasové aktivity
 4. LBDK, z.s., S. Černá, soukromý, volnočasové aktivity
 5. Rodinné centrum Nižbor, S. Kozáková, soukromý, volnočasové aktivity

Pro provedení kontroly jsou: využity originální doklady; pořizovány výpisy, opisy, fotokopie; vyhledávány dostupné informace z veřejných databází a z webových stránek MAS Mezi Hrady. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje: 1. co bylo kontrolováno, 2. jaké nedostatky byly zjištěny, 3. návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis o výsledku smí obsahovat jen ověřené skutečnosti věrohodně doložené, nikoliv vydedukované. Nesmí obsahovat domněnky, úvahy, dohady a nepravdivé skutečnosti. Vždy se uvádějí příslušné doklady, o které se opírá kontrolní zjištění. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Kontrolní výbor předloží zápis Valné hromadě MAS Mezi Hrady. K zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala. Za činnost kontrolního výboru zodpovídá předseda KV. KV min. 1x za rok podává zprávu o své kontrolní činnosti Valné hromadě, a to nejpozději před druhým jednáním Valné hromady.

Archiv: Kontrolní výbor_mandáty 2014-2022

Publicita

Činnost spolku je financována Evropskou unií.

Název projektu:  "MAS – MAS Mezi Hrady, z.s. –1, reg.č. CZ.07.02.01/00/22_003/0000035 

 

 

 

 

 

 

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 23. 5. 2024, 2:37:43
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj