Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

Kdo jsme?

MAS Mezi Hrady z.s. působí na území 20 obcí (abecedně): Běleč, Bratronice, Broumy, Červený Újezd, Hředle, Hudlice, Hýskov, Chrustenice, Chyňava, Kublov, Nenačovice, Nižbor, Nový Jáchymov, Otročiněves, Svárov, Svatá, Trubín, Trubská, Vráž  a Železná.

 

Broužurka o činnosti MAS Mezi Hrady 

Leták o území MAS Mezi Hrady 

 

O co nám jde?

Obecným smyslem fungování MAS je rozvoj území ve prospěch jeho obyvatel, a to  ve smyslu ekonomickém, sociálním, kulturním a ekologickém. Vycházíme z toho, jaký potenciál má území ve své ekonomické základně, jak je území obsluhováno, jaký má domovní a bytový fond, jaké jsou podmínky v technické infrastruktuře, jakou má krajinu, přírodu a samozřejmě i jaký potenciál má v lidech. Proto zahrnuje vize rozvoje regionu i cíle zaměřené na tyto složky prostředí. Strategie SCLLD

 

Líbí se Vám myšlenka MAS?

MAS Mezi Hrady je zapsaným spolkem všem občanům, kteří žijí nebo mají na tomto území své registrované aktivity. Všem kteří mají zájem pracovat metodou LEADER nebo tuto metodu chtějí alespoň podporovat. Do MAS Mezi Hrady mohou tedy vstoupit lidé, kteří jsou ochotni pro své okolí, ale i pro svoji obec obětovat svůj volný čas podílet se na aktivitách MAS. Mezi Hrady je otevřeno i všem podnikatelům, kteří mají zájem rozvíjet své podnikání a podílet se na životě na venkově. Členy MAS se také mohou stát všechny nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení.

Pro vstup do MAS Mezi Hrady je třeba vyplnit přihlášku. Nové členství je poté schváleno nejvyšším orgánem MAS, tj. Valnou hromadou.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Charakteristika území

Území MAS leží západně od Prahy, vpravo od dálnice D5 ve směru na Plzeň převážně v okrese Beroun a lehce přesahuje i do okresů Kladno a Praha západ. Většina území je součástí CHKO Křivoklátsko, biosferické rezervace UNESCO. Krajina je zde velmi členitá díky kopcovitému terénu Křivoklátské vrchoviny a přítomnosti řeky Berounky.

Potenciálem území MAS je krásná příroda, hluboké smíšené křivoklátské lesy – houbařský ráj , povodí řeky Berounky, nespočet rybníků a spousta historických zajímavostí. Například Nižborský zámek, Keltské opidum ve Stradonicích, skalní buližníkový masív Vraní skála na Svaté a Hudlická skála, rodný dům Josefa Jungmanna v Hudlicích, památník Josefa Leopolda Zvonaře v Kublově a Františka Nepila v Hýskově.  Snad v každé obci jsou stopy po rozsáhlé železářské a hornické činnosti, například v Novém Jáchymově je zachován vstup do původní hornické štoly, ze kterého je dnes stylová vinárna.

Umístění a charakter obcí 

Všechny obce s výjimkou Červeného Újezdu, Chrustenic, Nenačovic, Svárova a Vráže jsou součástí, byť někde jen z části, katastru CHKO Křivoklátsko. Toto zařazení charakterizuje ekologické poměry v území Mezi Hrady a podtrhuje venkovský charakter zástavby vesnic. Převážná část obcí má historický původ. Je to čitelné z urbanistického založení obce, tj. založený návesní prostor, kolem něhož byly rozloženy původní zemědělské usedlosti, zachované dnes už jenom z části. Mnohde je urbanistický základ díky následným přestavbám a dostavbám nečitelný. Charakter obcí je úzce provázán s charakterem okolní krajiny.

Historie MAS

Spolupráce mezi obcemi, podnikateli a aktivní veřejností se datuje od roku 1996, kdy vzniklo Regionální sdružení Křivoklátska. Toto sdružení bylo iniciátorem spolupráce v tomto regionu. Postupně se do spolupráce zapojovali další obce, podnikatelé a neziskové organizace. V roce 1997 vznikla Škola obnovy křivoklátského venkova, která sloužila ke vzdělávání zástupců samospráv a široké veřejnosti.  Mikroregion Hudlice vznikl jako zájmové sdružení právnických osob pod číslem ZS-9/1999 dne 21. 7. 1999. Registrace tohoto subjektu nabyla právní moci dne 6. 8. 1999 na základě rozhodnutí Okresního úřadu Beroun, referátu vnitřních věcí, č.j. 895/1999/VV-ZS-9 ze dne 4. 8 .1999. Zakládajícími členy tohoto sdružení byly obce Hudlice, Otročiněves, Broumy, Hředle, Kublov, Nižbor, Nový Jáchymov, Svatá, Železná a Hýskov. 

Dne 15.10.2001 toto zájmové sdružení právnických osob splnilo veškeré podmínky dané ustanovením § 50 a 51 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a bylo přetransformováno ve smyslu § 46, odst. 2, písm. b) téhož zákona na dobrovolný svazek obcí mikroregionu Hudlice (viz. rozhodnutí OkÚ, referátu vnitřních věcí, č.j. 2052/2001/VV, ze dne 17. 10. 2001). V roce 2003 byl upraven název na mikroregion Hudlicko. Tento svazek 12 obcí má sídlo v Hudlicích 355, 267 03. Jeho členy jsou v současné době následující obce okresu Beroun: Hudlice, Otročiněves, Broumy, Hředle, Kublov, Nižbor, Nový Jáchymov, Svatá, Železná, Hýskov, Trubín a Trubská.

Svazek založil MAS koncem roku 2012. Proběhla jednání se zastupiteli obce Chyňava o poskytnutí území pro novou MAS. Byly osloveni zástupci organizací a podnikatelů. První zasedání MAS proběhlo 22. 1. 2013, na tomto zasedání byl přijat název MAS Mezi Hrady, odsouhlaseny stanovy a statut MAS a orgány MAS. (Datum vzniku: 5. 2. 2013 = registrace v rejstříku Zájmových sdružení právnických osob vedených pod KÚ Středočeského kraje).

 

 

nahoru

 

Publicita

Činnost spolku je financována Evropskou unií.

Název projektu:  "MAS – MAS Mezi Hrady, z.s. –1, reg.č. CZ.07.02.01/00/22_003/0000035 

 

 

 

 

 

 

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je neděle, 16. 6. 2024, 5:24:19
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj