Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

OP TAK+

op tak

Programový dokument Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období 2021-2027 schválila dne 4.10.2021 vláda. Cílem OP TAK je zvýšit přidanou hodnotu a produktivitu zejména malých a středních podniků a také rozvoj nových inovativních firem či usnadnění přechodu k udržitelné a digitální ekonomice. Na jednotlivé aktivity je připraveno celkem 81,5 miliard korun. Žádat o podporu z programu budou moci firmy z celé ČR s výjimkou projektů realizovaných na území hl. m. Prahy.

Program je strukturován celkem do šesti priorit, z toho pět se zaměřuje na posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformaci, na rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, rozvoj digitální infrastruktury a na posun k nízkouhlíkovému hospodářství a efektivnějšímu nakládání se zdroji. Poslední prioritou je technická pomoc pro implementaci OP TAK.

OP TAK – CLLD

Specifický cíl 2.1-Posílení udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích, mimo jiné prostřednictvím produktivních investic

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury. Dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivnění poskytovaných služeb.

____________________________________________________________________________________________

  • Navržena alokace pro MAS:  2,52 mil. Kč 
  • Spoluúčast: 50 % CZV
  • Režim de minimis
  • Oprávnění žadatelé:  malé a střední podniky 
  • Výše podpory:  400 tis. – 2 mil. Kč (CZV)
  • Podporované aktivity: robotizace, automatizace, digitalizace (člověk nahrazen strojem),  web, cloud, on-line prvky, komunikační infrastruktura, výpočetní technika.

Kontaktní osoba: Pavla Dvořáková

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je pondělí, 6. 2. 2023, 14:20:01
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj