Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Práva a povinnosti členů Spolku

1. Každý člen Spolku má právo:

- volit a být volen do všech orgánů Spolku;

- má právo účasti na hlasování nejvyššího orgánu;

- vyjadřovat se k rozhodnutím orgánů Spolku, obracet se na ně s návrhy, podněty, iniciativami, připomínkami, dotazy a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření;

- realizovat prostřednictvím akcí a aktivit Spolku své zájmy a záměry, pokud jsou v souladu se zájmy a záměry Spolku;

- být přiměřeným způsobem (zejména prostřednictvím internetových stránek Spolku a prostředky elektronické komunikace) pravidelně informován o činnosti Spolku, o výsledcích hospodaření a nahlížet do všech dokladů Spolku;

- účastnit se akcí, které Spolek pořádá;

- vystoupit ze Spolku.

 

2. Každý člen Spolku má za povinnost:

- vyvíjet aktivity k dosahování cílů Spolku a hájit jeho zájmy;

- jednat v souladu se Stanovami a interními předpisy Spolku;

- řádně vykonávat funkce v orgánech Spolku;

- být začleněn do jedné ze zájmových skupin

- v rámci své působnosti realizovat, popřípadě zabezpečit plnění úkolů vyplývajících z rozhodnutí orgánů Spolku;

- nakládat s majetkem Spolku podle zásad hospodaření, chránit jej a přispívat ke zvyšování jeho hodnoty;

- Spolek všestranně propagovat;

- chovat se čestně vůči spolku (podle § 212 NOZ);

- zachovat vnitřní řád Spolku (podle § 212 NOZ);

- platit členské příspěvky (pokud budou odsouhlaseny Valnou hromadou) stanoveným způsobem, ve stanovené výši a ve stanoveném termínu jsou-li stanoveny.

 

3. Práva a povinnosti člena mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upravena rozhodnutím Výkonné rady Spolku.

Přihláška do MAS