Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Přihláška do MAS

Práva a povinnosti členů Spolku

1. Každý člen Spolku má právo:

 • volit a být volen do všech orgánů Spolku;
 • má právo účasti na hlasování nejvyššího orgánu;
 • vyjadřovat se k rozhodnutím orgánů Spolku, obracet se na ně s návrhy, podněty, iniciativami, připomínkami, dotazy a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření;
 • realizovat prostřednictvím akcí a aktivit Spolku své zájmy a záměry, pokud jsou v souladu se zájmy a záměry Spolku;
 • být přiměřeným způsobem (zejména prostřednictvím internetových stránek Spolku a prostředky elektronické komunikace) pravidelně informován o činnosti Spolku, o výsledcích hospodaření a nahlížet do všech dokladů Spolku;
 • účastnit se akcí, které Spolek pořádá;
 • vystoupit ze Spolku.

 

2. Každý člen Spolku má za povinnost:

 • vyvíjet aktivity k dosahování cílů Spolku a hájit jeho zájmy;
 • jednat v souladu se Stanovami a interními předpisy Spolku;
 • řádně vykonávat funkce v orgánech Spolku;
 • být začleněn do jedné ze zájmových skupin
 • v rámci své působnosti realizovat, popřípadě zabezpečit plnění úkolů vyplývajících z rozhodnutí orgánů Spolku;
 • nakládat s majetkem Spolku podle zásad hospodaření, chránit jej a přispívat ke zvyšování jeho hodnoty;
 • Spolek všestranně propagovat;
 • chovat se čestně vůči spolku (podle § 212 NOZ);
 • zachovat vnitřní řád Spolku (podle § 212 NOZ);
 • platit členské příspěvky (pokud budou odsouhlaseny Valnou hromadou) stanoveným způsobem, ve stanovené výši a ve stanoveném termínu jsou-li stanoveny.

 

3. Práva a povinnosti člena mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upravena rozhodnutím Výkonné rady Spolku.