Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Louka fest Svárov 13.září


Vážení a milí přátelé, sousedé, kamarádi, dovolte abych Vás pozval na jedinečný 

LOUKA FEST SVÁROV  

který se koná v sobotu 13. září 2014

 

Program začíná ve 14.00 zábavou a soutěžemi pro děti, které pořádá Andrea Lišková a tým Burza Svárov,

a zhruba od 17.00 začne hudební produkce na louce za dětským hřištěm, kde se nám představí místní malí i velcí hudebníci a jejich kapely.

Přijďte strávit příjemné odpoledne, užít si - doufám - hezkého počasí ve společnosti fajn lidí. ( Jsme připraveni i na deštivou variantu.)

Za všechny realizátory akce  Váš Jakub Radotínský

1


3. 9. 2014

Záměr pronajmout kavárnu v Novém Jáchymově


3. 9. 2014

V září bude spuštěno 20. kolo Operačního programu Rybářství. Příjem žádostí: 16.9. – 29. 9. 2014


OPATŘENÍ 2.1. OPATŘENÍ PRO PRODUKTIVNÍ INVESTICE DO AKVAKULTURY

Specifické cíle dotace / očekávané účinky:

 1. zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního prostředí,

 2. rozšíření možností chovu ryb ve sladkovodní akvakultuře,

 3. zavedení nových druhů, jejich produkce v akvakultuře je nízká nebo neexistuje a jejichž tržní vyhlídky jsou dobré (ŘO OP zajistí vypracování perspektivní analýzy trhu),

 4. zavedení metod akvakultury, které snižují nepříznivý vliv nebo zesilují kladné účinky na životní prostředí (např. zavedení nových chovatelských postupů dříve v ČR nepoužívaných),

 5. zavedení energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií (obnovitelné zdroje energie, technické systémy),

 6. zlepšení pracovních a bezpečnostních podmínek pracovníků v akvakultuře,

 7. zlepšení hygieny, zdraví a zvířat a welfare ryb,

 8. zlepšení ochrany rybích hospodářství před škodami způsobenými volně žijícími predátory,

 9. rovná práva mužů a žen.

   

  Žadatel musí mít za poslední uzavřené účetní období alespoň jednu fakturu za prodej ryb.

   

  Žadatel: FO, mikro, malé, střední a velké podniky

   

  Dotace ve výši 60% způsobilých výdajů: FO, mikro, malé, střední podniky

  Dotace ve výší 30% způsobilých výdajů: velké podniky

   

  Spodní hranice dotace: 50 000,-Kč

  Horní hranice dotace: 7 000 000,-Kč

   

  Spuštěna budou následující opatření:

   

 1. pro žadatele obhospodařující celkovou vodní plochu 20 ha a výše:

 

 • vybavení rybníků;
 • výstavba, odbahnění, rozšíření nebo modernizace rybníků nebo rybničních soustav do 1 ha (týká se rybníků a rybničních soustav spojených s chovem a produkcí ryb);
 • odbahnění lovišť u rybníků nad 30 ha (týká se rybníků a rybničních soustav spojených s chovem a produkcí ryb);

 

 1. pro žadatele obhospodařující celkovou vodní plochu menší než 20 ha:

 

 • výstavba, odbahnění, rozšíření, vybavení nebo modernizace rybníků (týká se rybníků a rybničních soustav spojených s chovem a produkcí ryb);

 

 1. výstavba, rozšíření, vybavení nebo modernizace výrobních zařízení vyjma rybníků;

 

způsobilé výdaje: pořízení zařízení k vlastní produkci ryb (např. UV Lampy, čerpadla, filtrační zařízení aj.),  výdaje na čistění vypuštěných technologických vod, motorové pily, křovinořezy, vyplavovací lodě,  dopravní prostředek k přepravě ryb, malotraktor, traktor, rypadla, nakladače, sací bagr, vysokotlaké čistící přístroje atd. 

 

OPATŘENÍ 3.1. SPOLEČNÉ ČINNOSTI

Specifické cíle dotace/očekávané účinky:

 

Pravidla a návody:

pravidla 2.1.

pravidla 3.1.a

pravidla 3.3.c

průvodce administrací 2.1.

průvodce admnistrací 3.1. a 3.3.

 

V případě zájmu je možná konzultace v kanceláři MAS.

 1. zdokonalení odbornosti pracovníků v rybářství,

 2. zajištění efektivního propojení mezi vědci a hospodářskými subjekty vedoucí k předání nejnovějších vědeckých poznatků do praxe,

 3. navázání a budování partnerství se třetími zeměmi.

 4. 100% min. 25 tis – 5 mil.

  OPATŘENÍ 3.3. PODPORA A ROZVOJ NOVÝCH TRHŮ A PROPAGAČNÍ KAMPANĚ

  Specifické cíle dotace/očekávané účinky:

 5. široká informovanost zákazníka v návaznosti na požadavky zdravé výživy a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury,

 6. zvyšování informovanosti zákazníků v rámci regionálních, národních a nadnárodních reklamních kampaní,

 7. prezentace produktů akvakultury a obrazu produktů akvakultury a odvětví rybářství na veletrzích a výstavách.

 8. 100% min. 25 tis – 5 mil.

 9.  

26. 8. 2014

Dotace pro začínající zemědělce na rok 2015


 

MLADÝ ZAČÍNAJÍCÍ ZEMĚDĚLEC 2015 

 

Půjde o investice do živočišné a rostlinné výroby vedoucí ke stimulaci zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích prostřednictvím podpory investic nezbytných pro realizaci podnikatelského plánu.

 

Podpora se poskytuje jako příspěvek na realizaci podnikatelského plánu. Dotace bude vyplácena ve dvou splátkách s tím, že výše první splátky činí maximálně 50 % předpokládané dotace.

 

Vyplacení druhé splátky je podmíněno řádným prováděním podnikatelského plánu.

 

Příjemci:

Zemědělský podnikatel, který splňuje definici mikro nebo malého podniku.

Žadatelem může být fyzická osoba, která dosáhla ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni nedosáhla věku 40 let, dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne, a zahajuje zemědělskou činnost poprvé.

V případě právnické osoby musí být tato řízena mladým začínajícím zemědělcem, který splňuje definici žadatele fyzické osoby, plní funkce statutárního orgánu a podílí se na základním kapitálu z více než 50 %.

 

Způsobilé výdaje:

 

A. Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu (podpora se týká

chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní), kterými jsou:

- výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení

- pořízení technologií pro živočišnou výrobu

- výstavba nebo rekonstr. sklad. prostor pro druhotné produkty živ. výr. vč. úpravy a zpracování

- výstavba nebo rekonstrukce sklad. prostor pro krmiva a steliva pro přímou spotřebu v podniku

 

B. Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu, kterými jsou:

- výstavba a rekonstr. staveb pro skladování produktů rostl. produkce (způsobilé nejsou sklady obilovin a olejnin) včetně technologií

- výstavba a rekonstr. nosných konstrukcí trvalých kultur včetně protikroupových systémů

- výstavba a rekonstr. skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně souvisejících technologií

- výstavba a rekonstr. dalších zahradnických staveb (pařeniště, stacionární kompostéry, technologie na sušení léčivých rostlin, pěstírny hub a školky na ovocné a okrasné druhy včetně révy vinné a sadby chmele atp.) včetně souvisejících technologií

- založení porostů trvalých kultur (vč. výsadby ovocných sadů a chmelnic).

 

C. Investice do pořízení speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu (způsobilé není pořízení traktorů)

D. Investice spojené s úpravou a zpracováním vlastní produkce zemědělské výroby včetně staveb na jejich skladování

 

E. Investice do nákupu zemědělských nemovitostí

 

F. Nákup hospodářských zvířat (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků nebo koní)

 

G. Nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku

 

H. Nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku

 

Kritéria přijatelnosti:

- předložení podnik. plánu na 5 let od podpisu Dohody o poskytnutí dotace

- podnikatelský plán lze realizovat na území České republiky s výjimkou hl. města Prahy.

- podnikatelský plán je v souladu se zaměřením a cíli opatření

- provádění podnikatel. plánu musí začít do 9 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace

- žadatel splní definici aktivního zemědělce dle čl. 9 nařízení (EU) č. 1307/2013 k přímým platbám do 18 měsíců od zahájení činnosti

- žadatel plní minimální zemědělskou kvalifikaci, žadatel má možnost doplnění kvalifikace v termínu do 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace

- minimální velikost podniku pro vstup do opatření je dána dosažením minimální hodnoty standardní produkce – viz tabulka níže!

 

Zásadní novinkou oproti programovému období 2007 – 2013 je stanovená minimální velikost podniku žadatele jako kritérium přijatelnosti pro vstup do opatření. Tato minimální velikost bude definována dosažením určité minimální hodnoty standardní produkce (založené na výměře zemědělské půdy a množství hospodářských zvířat) již při podání Žádosti o dotaci. Další podmínkou bude předložení podnikatelského plánu, jehož realizaci žadatel musí zahájit do devíti měsíců od podání Žádosti o dotaci. Nastavení dotačního titulu tak reflektuje představu Evropské komise, podle které je cílem podpory spíše převzetí stávajícího podniku mladým zemědělcem než vnik zcela nových farem.

Výrobní zaměření Standardní produkce

Jednotky Kč/RPJ

Polní výroba 500 000

Zahradnictví 290 000

Vinohradnictví 370 000

Ovocnářství a ostatní trvalé kultury 440 000

Produkce mléka 680 000

Chov skotu (resp. zvířat zkrmujících objemnou píci) 290 000

Chov prasat a drůbeže (resp. zvířat zkrmujících jadrná krmiva) 440 000

Smíšená výroba 450 000

Preferovány budou projekty:

- jejichž součástí je realizace investic v hodnotě přesahující výši poskytnuté dotace

- jejichž realizací nedojde k vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu

- jejichž realizací dojde k navýšení zatížení půdy dobytčími jednotkami

 

Specifické informace:

- v případě, že je žadatelem právnická osoba, musí být tato řízena mladým začínajícím zemědělcem, který splňuje definici žadatele fyzické osoby (věk 18 - 40 let a dosažení minimální zemědělské kvalifikace)

- za zahájení zemědělské činnosti se považuje situace, kdy žadatel měl příjmy z podnikání v zemědělství maximálně 36 měsíců před zaregistrováním Žádosti o dotaci

- v podnikatelském plánu musí být uvedeny minimálně následující údaje:

- počáteční situace žadatele

- milníky a cíle pro rozvoj činnosti zemědělského podniku

- údaje o činnosti vyžadované pro rozvoj činnosti zemědělského podniku (investice, školení, poradenství atd.)

- žadatel jako vedoucí podniku musí tento podnik řídit a zároveň se podílet na základním kapitálu z více než 50 %

 

PŘEDBĚŽNÝ TERMÍN PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI JE PLÁNOVÁN:

konec roku 2014 a nebo začátek 2015 (bude se opakovat každý následující rok)

VÝŠE DOTACE SE PŘEDPOKLÁDÁ: 45.000 EUR


20. 8. 2014

Hudební festival 16.8. foto


I přes nepříliž vlídné počasí se festival vydařil. Lidé přišli v hojném počtu. A věříme, že si to užili.

Přikládáme pár fotek a video.

https://www.youtube.com/watch?v=HDTyMxtzcAA

12345610111213141516


18. 8. 2014

časový rozpis Hudebního festivalu 16.8. Nižbor


16.8.2014 Nižbor MAS Mezi Hrady "fesťáček" 
14:30 - 15:45  DRUHÁ TRÁVA + Křesťan
16:15 - 17:30  HOP TROP J.Samson Lenk
18:00 - 19:00  GOBLIN
19:00 - 20:30  SEKVOJ
21:00 - 22:00  MARIEN

13. 8. 2014

Pozvánka na odpolední koncert v obci Svárov dne 17.8.


1


7. 8. 2014

Louka Fest - 13.9. Svárov


1


4. 8. 2014

Fotky Jungmannovy Hudlice


689101512345677


13. 7. 2014

MAS Mezi Hrady Vás zvou 16.8.2014 na hudební festival v obci Nižbor


1


11. 7. 2014

Stránka

Ta se koná 27. září 2018 v Nižboru od 17 hodin.