Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Dotace pro začínající zemědělce na rok 2015


 

MLADÝ ZAČÍNAJÍCÍ ZEMĚDĚLEC 2015 

 

Půjde o investice do živočišné a rostlinné výroby vedoucí ke stimulaci zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích prostřednictvím podpory investic nezbytných pro realizaci podnikatelského plánu.

 

Podpora se poskytuje jako příspěvek na realizaci podnikatelského plánu. Dotace bude vyplácena ve dvou splátkách s tím, že výše první splátky činí maximálně 50 % předpokládané dotace.

 

Vyplacení druhé splátky je podmíněno řádným prováděním podnikatelského plánu.

 

Příjemci:

Zemědělský podnikatel, který splňuje definici mikro nebo malého podniku.

Žadatelem může být fyzická osoba, která dosáhla ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni nedosáhla věku 40 let, dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne, a zahajuje zemědělskou činnost poprvé.

V případě právnické osoby musí být tato řízena mladým začínajícím zemědělcem, který splňuje definici žadatele fyzické osoby, plní funkce statutárního orgánu a podílí se na základním kapitálu z více než 50 %.

 

Způsobilé výdaje:

 

A. Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu (podpora se týká

chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní), kterými jsou:

- výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení

- pořízení technologií pro živočišnou výrobu

- výstavba nebo rekonstr. sklad. prostor pro druhotné produkty živ. výr. vč. úpravy a zpracování

- výstavba nebo rekonstrukce sklad. prostor pro krmiva a steliva pro přímou spotřebu v podniku

 

B. Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu, kterými jsou:

- výstavba a rekonstr. staveb pro skladování produktů rostl. produkce (způsobilé nejsou sklady obilovin a olejnin) včetně technologií

- výstavba a rekonstr. nosných konstrukcí trvalých kultur včetně protikroupových systémů

- výstavba a rekonstr. skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně souvisejících technologií

- výstavba a rekonstr. dalších zahradnických staveb (pařeniště, stacionární kompostéry, technologie na sušení léčivých rostlin, pěstírny hub a školky na ovocné a okrasné druhy včetně révy vinné a sadby chmele atp.) včetně souvisejících technologií

- založení porostů trvalých kultur (vč. výsadby ovocných sadů a chmelnic).

 

C. Investice do pořízení speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu (způsobilé není pořízení traktorů)

D. Investice spojené s úpravou a zpracováním vlastní produkce zemědělské výroby včetně staveb na jejich skladování

 

E. Investice do nákupu zemědělských nemovitostí

 

F. Nákup hospodářských zvířat (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků nebo koní)

 

G. Nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku

 

H. Nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku

 

Kritéria přijatelnosti:

- předložení podnik. plánu na 5 let od podpisu Dohody o poskytnutí dotace

- podnikatelský plán lze realizovat na území České republiky s výjimkou hl. města Prahy.

- podnikatelský plán je v souladu se zaměřením a cíli opatření

- provádění podnikatel. plánu musí začít do 9 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace

- žadatel splní definici aktivního zemědělce dle čl. 9 nařízení (EU) č. 1307/2013 k přímým platbám do 18 měsíců od zahájení činnosti

- žadatel plní minimální zemědělskou kvalifikaci, žadatel má možnost doplnění kvalifikace v termínu do 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace

- minimální velikost podniku pro vstup do opatření je dána dosažením minimální hodnoty standardní produkce – viz tabulka níže!

 

Zásadní novinkou oproti programovému období 2007 – 2013 je stanovená minimální velikost podniku žadatele jako kritérium přijatelnosti pro vstup do opatření. Tato minimální velikost bude definována dosažením určité minimální hodnoty standardní produkce (založené na výměře zemědělské půdy a množství hospodářských zvířat) již při podání Žádosti o dotaci. Další podmínkou bude předložení podnikatelského plánu, jehož realizaci žadatel musí zahájit do devíti měsíců od podání Žádosti o dotaci. Nastavení dotačního titulu tak reflektuje představu Evropské komise, podle které je cílem podpory spíše převzetí stávajícího podniku mladým zemědělcem než vnik zcela nových farem.

Výrobní zaměření Standardní produkce

Jednotky Kč/RPJ

Polní výroba 500 000

Zahradnictví 290 000

Vinohradnictví 370 000

Ovocnářství a ostatní trvalé kultury 440 000

Produkce mléka 680 000

Chov skotu (resp. zvířat zkrmujících objemnou píci) 290 000

Chov prasat a drůbeže (resp. zvířat zkrmujících jadrná krmiva) 440 000

Smíšená výroba 450 000

Preferovány budou projekty:

- jejichž součástí je realizace investic v hodnotě přesahující výši poskytnuté dotace

- jejichž realizací nedojde k vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu

- jejichž realizací dojde k navýšení zatížení půdy dobytčími jednotkami

 

Specifické informace:

- v případě, že je žadatelem právnická osoba, musí být tato řízena mladým začínajícím zemědělcem, který splňuje definici žadatele fyzické osoby (věk 18 - 40 let a dosažení minimální zemědělské kvalifikace)

- za zahájení zemědělské činnosti se považuje situace, kdy žadatel měl příjmy z podnikání v zemědělství maximálně 36 měsíců před zaregistrováním Žádosti o dotaci

- v podnikatelském plánu musí být uvedeny minimálně následující údaje:

- počáteční situace žadatele

- milníky a cíle pro rozvoj činnosti zemědělského podniku

- údaje o činnosti vyžadované pro rozvoj činnosti zemědělského podniku (investice, školení, poradenství atd.)

- žadatel jako vedoucí podniku musí tento podnik řídit a zároveň se podílet na základním kapitálu z více než 50 %

 

PŘEDBĚŽNÝ TERMÍN PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI JE PLÁNOVÁN:

konec roku 2014 a nebo začátek 2015 (bude se opakovat každý následující rok)

VÝŠE DOTACE SE PŘEDPOKLÁDÁ: 45.000 EUR


20. 8. 2014

Hudební festival 16.8. foto


I přes nepříliž vlídné počasí se festival vydařil. Lidé přišli v hojném počtu. A věříme, že si to užili.

Přikládáme pár fotek a video.

https://www.youtube.com/watch?v=HDTyMxtzcAA

12345610111213141516


18. 8. 2014

časový rozpis Hudebního festivalu 16.8. Nižbor


16.8.2014 Nižbor MAS Mezi Hrady "fesťáček" 
14:30 - 15:45  DRUHÁ TRÁVA + Křesťan
16:15 - 17:30  HOP TROP J.Samson Lenk
18:00 - 19:00  GOBLIN
19:00 - 20:30  SEKVOJ
21:00 - 22:00  MARIEN

13. 8. 2014

Pozvánka na odpolední koncert v obci Svárov dne 17.8.


1


7. 8. 2014

Louka Fest - 13.9. Svárov


1


4. 8. 2014

Fotky Jungmannovy Hudlice


689101512345677


13. 7. 2014

MAS Mezi Hrady Vás zvou 16.8.2014 na hudební festival v obci Nižbor


1


11. 7. 2014

MAS Mezi Hrady Vás zvou 12.7.2014 na Jungmannovi Hudlice


1


11. 7. 2014

Dotace: Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol


8. 7. 2014

Video z dětského dne v Broumech


4. 7. 2014

Stránka

Ta se koná 27. září 2018 v Nižboru od 17 hodin.